[สารบัญ] ธรรมประทีป ๙

posted on 16 May 2009 11:09 by dhama9

ธรรมประทีป ๙ ธรรมภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

● สารบัญ

● โหลด eBook

● เกริ่นนำ

 

เรื่องจิต

● หัวใจพระพุทธศาสนา คือชำระจิตให้บริสุทธิ์

พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง ชำระจิตให้บริสุทธิ์

จิต คือ ตัวพระพุทธศาสนา

สภาพเดิมของจิต

ต้นกำเนิดของจิต

จิตไม่เคยดับตายหายสูญ

จิตทรงไว้ซึ่งความรู้ ไม่มีการเกิดดับ

วิธีสาธิตว่าจิตไม่มีการเกิดดับ

● จิตไม่เคยดับตายหายสูญ

จิตเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรม

จิตเป็นหลัก เป็นประธานของธรรมฝ่ายโลกียะทั้งปวง

จิตเดิมประภัสสรผ่องใส

จิตกลับกลอก ไม่ใช่หมายความว่าจิตเกิดดับ

จิตกับอารมณ์

วิเคราะห์คำว่า เกิด-ดับ หรือ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป

คำนิยามเรื่องเกิด-ดับ

● จิตหลงยึดอารมณ์เป็นตน เพราะไม่รู้จักตน

จิต คือ ตน

อารมณ์เป็นสภาพธรรมที่จิตหลงยึดเป็นตนเอง

จิตผสมกับอารมณ์

อาการของจิตที่เนื่องด้วยอารมณ์ (นามขันธ์ ๔)

จิตผู้รู้ชั้นพุทโธ ทรงเป็นผู้ปฏิเสธว่า

อารมณ์และอาการของจิตที่เนื่องด้วยอารมณ์เป็นอนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน)

● จิตไม่ใช่กาย เพียงแค่มาอาศัยอยู่

จิตกับร่างกาย

ร่างกายเป็นเพียงที่

อาศัยของจิต(ภพ)ชั่วระยะหนึ่ง

จิตกับวิญญาณ (ธาตุรู้กับการรับรู้อารมณ์)

● จิต ตน ธรรม เรา คือสิ่งเดียวกัน

ถ้าจิตไม่เข้าไปยึดถืออารมณ์ ก็ย่อมพ้นจากความตาย

จิต ตน ธรรม เรา คือ สิ่งเดียวกัน

พระพุทธองค์ทรงสอนพระวักกลิว่า จิตคือเรา

● คลิป จิต คือ ธาตุรู้ ไม่เคยดับตายหายสูญ อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

 

เรื่องกายทิพย์

● กายธรรม-กายทิพย์-กายเนื้อ

กายมี ๓ ชั้น

กายธรรม(จิต) ๑

กายทิพย์ ๑

กายเนื้อ ๑

● กายทิพย์หรือนามกาย

กายทิพย์หรือนามกาย

เหตุที่ทำให้กายทิพย์เกิดต่อไปอีก

การทำงานของกายทิพย์เมื่อนอนฝัน

● ความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์

● ความคิดก็คือกายทิพย์

 

เรื่องพระอภิธรรม

● หลักการของคัมภีร์พระอภิธรรม

● คัมภีร์พระอภิธรรม

● จิตในคัมภีร์พระอภิธรรม

● จิตในพระสูตรและจิตในพระอภิธรรม

พระบาลีเปรียบเทียบจิตในพระสูตรและพระอภิธรรม

ชนิดของจิตในพระอภิธรรม

● อุทาหรณ์เปรียบเทียบจิตในพระอภิธรรม

 

เรื่องอัตตา-อนัตตา

● ความเข้าใจสับสนในพระพุทธศาสนา ๑

การไม่เข้าใจเรื่องจิตกับวิญญาณ

● ความเข้าใจสับสนในพระพุทธศาสนา ๒

การไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาและอนัตตา

● ความเข้าใจสับสนในพระพุทธศาสนา ๒

การไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาและอนัตตา

● คำบัญญัติและคำสมมุติ

● คำบัญญัติและคำสมมุติในพระพุทธศาสนา

● อัตตาและอนัตตา

อัตตาและอนัตตา

เงื่อนไขการบัญญัติคำว่าอัตตาและอนัตตาในพระพุทธศาสนา

ตัวอย่างเรื่องอนัตตาที่สอนกันอย่างผิดๆในปัจจุบัน

● ผลของการสอนผิดๆว่าไม่มีตัวตน

● ตัวอย่างการสอนเรื่องอนัตตาผิดอีกแบบหนึ่ง

ตัวอย่างการสอนเรื่องอนัตตาผิดอีกแบบหนึ่ง

หลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินว่าสิ่งใดเป็นอัตตาและสิ่งใดเป็นอนัตตา

ขอบเขตของการบังคับบัญชาร่างกายให้เป็นไปอย่างใจหวัง

● อะไรๆ ก็ไม่ใช่ตัวตน ที่ใช่ตัวตนล่ะ ???

● จิตบริสุทธิ์ก็คืออัตตา(ที่พึ่ง) เป็นอมตธรรม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องตัวตนควบคู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน

● อัตตาของศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธ

อัตตาของศาสนาพราหมณ์

อัตตาในศาสนาพุทธ

 

เรื่องสมาธิ

● สมาธิในพระพุทธศาสนา

● สมาธิในศาสนาพราหมณ์

● การปฏิบัติสมาธิ

● ประโยชน์ของการปฏิบัติสมาธิ

● สาเหตุให้พระศาสนาเสื่อมสูญ

● สัมมาสมาธิ(สมาธิถูก)

● ฌานในศาสนาพราหมณ์

● ฌานในศาสนาพุทธ

● วิเวก ๓

● ปีติและสุข

● การเกิดขึ้นของปีติและสุข

● ชนิดของปีติ

● นิมิตในขณะปฏิบัติสมาธิ

● สุญญตวิโมกข์

● >อัญญาวิโมกข์

● การใช้ปัญญาตัดอารมณ์ฉับพลัน

● การนำผลของการปฏิบัติสมาธิไปใช้

● นิมิตแห่งจิต

● สมาธิที่มีโดยธรรมชาติ,ไม่มี

● ความตั้งใจทำงาน,ไม่ใช่สมาธิ

● การทำสมาธิ หลับตาหรือลืมตา

● เจโตสมาธิ(อาศัยความตั้งมั่นแห่งจิต)

● เจโตสมาธิ(อาศัยความประกอบเนืองๆ)

● เจโตสมาธิ(อาสัยมนสิการโดยชอบ)

● เจโตสมาธิ(อาศัยความไม่ประมาท)

● คำแนะนำการปฏิบัติสมาธิ