จิต

posted on 17 Oct 2009 17:25 by dhama9

ธรรมประทีป ๙ ธรรมภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

● สารบัญ

● โหลด eBook

● เกริ่นนำ

 

เรื่องจิต

● หัวใจพระพุทธศาสนา คือชำระจิตให้บริสุทธิ์

พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง ชำระจิตให้บริสุทธิ์

จิต คือ ตัวพระพุทธศาสนา

สภาพเดิมของจิต

ต้นกำเนิดของจิต

จิตไม่เคยดับตายหายสูญ

จิตทรงไว้ซึ่งความรู้ ไม่มีการเกิดดับ

วิธีสาธิตว่าจิตไม่มีการเกิดดับ

● จิตไม่เคยดับตายหายสูญ

จิตเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรม

จิตเป็นหลัก เป็นประธานของธรรมฝ่ายโลกียะทั้งปวง

จิตเดิมประภัสสรผ่องใส

จิตกลับกลอก ไม่ใช่หมายความว่าจิตเกิดดับ

จิตกับอารมณ์

วิเคราะห์คำว่า เกิด-ดับ หรือ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป

คำนิยามเรื่องเกิด-ดับ

● จิตหลงยึดอารมณ์เป็นตน เพราะไม่รู้จักตน

จิต คือ ตน

อารมณ์เป็นสภาพธรรมที่จิตหลงยึดเป็นตนเอง

จิตผสมกับอารมณ์

อาการของจิตที่เนื่องด้วยอารมณ์ (นามขันธ์ ๔)

จิตผู้รู้ชั้นพุทโธ ทรงเป็นผู้ปฏิเสธว่า

อารมณ์และอาการของจิตที่เนื่องด้วยอารมณ์เป็นอนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน)

● จิตไม่ใช่กาย เพียงแค่มาอาศัยอยู่

จิตกับร่างกาย

ร่างกายเป็นเพียงที่

อาศัยของจิต(ภพ)ชั่วระยะหนึ่ง

จิตกับวิญญาณ (ธาตุรู้กับการรับรู้อารมณ์)

● จิต ตน ธรรม เรา คือสิ่งเดียวกัน

ถ้าจิตไม่เข้าไปยึดถืออารมณ์ ก็ย่อมพ้นจากความตาย

จิต ตน ธรรม เรา คือ สิ่งเดียวกัน

พระพุทธองค์ทรงสอนพระวักกลิว่า จิตคือเรา

● คลิป จิต คือ ธาตุรู้ ไม่เคยดับตายหายสูญ อ.ไชยทรง จันทรอารีย์