กายทิพย์

posted on 17 Oct 2009 21:26 by dhama9

ธรรมประทีป ๙ ธรรมภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

● สารบัญ

● โหลด eBook

● เกริ่นนำ

 

เรื่องกายทิพย์

● กายธรรม-กายทิพย์-กายเนื้อ

กายมี ๓ ชั้น

กายธรรม(จิต) ๑

กายทิพย์ ๑

กายเนื้อ ๑

● กายทิพย์หรือนามกาย

กายทิพย์หรือนามกาย

เหตุที่ทำให้กายทิพย์เกิดต่อไปอีก

การทำงานของกายทิพย์เมื่อนอนฝัน

● ความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์

● ความคิดก็คือกายทิพย์