อัตตา-อนัตตา

posted on 18 Oct 2009 07:45 by dhama9

ธรรมประทีป ๙ ธรรมภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

● สารบัญ

● โหลด eBook

● เกริ่นนำ

 

เรื่องอัตตา-อนัตตา

● ความเข้าใจสับสนในพระพุทธศาสนา ๑

การไม่เข้าใจเรื่องจิตกับวิญญาณ

● ความเข้าใจสับสนในพระพุทธศาสนา ๒

การไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาและอนัตตา

● ความเข้าใจสับสนในพระพุทธศาสนา ๒

การไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาและอนัตตา

● คำบัญญัติและคำสมมุติ

● คำบัญญัติและคำสมมุติในพระพุทธศาสนา

● อัตตาและอนัตตา

อัตตาและอนัตตา

เงื่อนไขการบัญญัติคำว่าอัตตาและอนัตตาในพระพุทธศาสนา

ตัวอย่างเรื่องอนัตตาที่สอนกันอย่างผิดๆในปัจจุบัน

● ผลของการสอนผิดๆว่าไม่มีตัวตน

● ตัวอย่างการสอนเรื่องอนัตตาผิดอีกแบบหนึ่ง

ตัวอย่างการสอนเรื่องอนัตตาผิดอีกแบบหนึ่ง

หลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินว่าสิ่งใดเป็นอัตตาและสิ่งใดเป็นอนัตตา

ขอบเขตของการบังคับบัญชาร่างกายให้เป็นไปอย่างใจหวัง

● อะไรๆ ก็ไม่ใช่ตัวตน ที่ใช่ตัวตนล่ะ ???

● จิตบริสุทธิ์ก็คืออัตตา(ที่พึ่ง) เป็นอมตธรรม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องตัวตนควบคู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน

● อัตตาของศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธ

อัตตาของศาสนาพราหมณ์

อัตตาในศาสนาพุทธ