สมาธิ

posted on 27 Oct 2009 05:18 by dhama9

ธรรมประทีป ๙ ธรรมภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

● สารบัญ

● โหลด eBook

● เกริ่นนำ

 

เรื่องสมาธิ

● สมาธิในพระพุทธศาสนา

● สมาธิในศาสนาพราหมณ์

● การปฏิบัติสมาธิ

● ประโยชน์ของการปฏิบัติสมาธิ

● สาเหตุให้พระศาสนาเสื่อมสูญ

● สัมมาสมาธิ(สมาธิถูก)

● ฌานในศาสนาพราหมณ์

● ฌานในศาสนาพุทธ

● วิเวก ๓

● ปีติและสุข

● การเกิดขึ้นของปีติและสุข

● ชนิดของปีติ

● นิมิตในขณะปฏิบัติสมาธิ

● สุญญตวิโมกข์

● อัญญาวิโมกข์

● การใช้ปัญญาตัดอารมณ์ฉับพลัน

● การนำผลของการปฏิบัติสมาธิไปใช้

● นิมิตแห่งจิต

● สมาธิที่มีโดยธรรมชาติ,ไม่มี

● ความตั้งใจทำงาน,ไม่ใช่สมาธิ

● การทำสมาธิ หลับตาหรือลืมตา

● เจโตสมาธิ(อาศัยความตั้งมั่นแห่งจิต)

● เจโตสมาธิ(อาศัยความประกอบเนืองๆ)

● เจโตสมาธิ(อาสัยมนสิการโดยชอบ)

● เจโตสมาธิ(อาศัยความไม่ประมาท)

● คำแนะนำการปฏิบัติสมาธิ