สติปัฏฐาน ๔

posted on 03 Feb 2011 09:07 by dhama9

หนังสือธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์


เรื่องสติปัฏฐาน ๔ 

สติปัฏฐาน ๔

อารมณ์ในสติปัฏฐาน ๔

๑.กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

กายมี ๓ ชั้น
ลำดับการทำงานทางจิตในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

อานาปานสติ (ใช้สติเพ่งดูลมหายใจเข้าออก)

อานาปานสติ
ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องชี้บอกลักษณะของจิต
ถ้าลมหายใจสงบ จิตก็สงบด้วย
ลมหายใจเป็นสังขารธรรม
คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติอานาปานสติ 
ลำดับการทำงานทางจิตสำหรับการปฏิบัติอานาปานสติ
เคล็ดลับการรวมจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็ว

อิริยาบถ ๔ (ใช้สติเพ่งดูอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่ง)

สัมปชัญญะบรรพะ (ความรู้ตัวทั่วพร้อมในอิริยาบถย่อย)

ปฏิกูลบรรพะ (ว่าด้วยกายเป็นของปฏิกูล)

๒.เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ลำดับการทำงานทางจิตในหมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

๓.จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ลำดับการทำงานทางจิตในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ตัวรู้ของพระอริยะและสามัญชน

๔.ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

นิวรณ์บรรพะ
ขันธะบรรพะ ๕
อายตนะทั้ง ๖
โพชฌงคบรรพะ ๕
อริยสัจบรรพะ
ลำดับการทำงานทางจิตในหมวดธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 
ฐานที่ตั้งสติ ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔

คำบริกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติสมาธิ